Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Kan de wijkverpleging ooit winstgevend worden?

Bureau de Bont breidt team uit met ervaren manager wijkverpleging

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en alle partijen betrokken bij wijkverpleging waren er in juni dit jaar al uit. In 2018 is er meer geld, wordt de kwaliteit verder verbeterd en krijgen wijkverpleegkundigen de ruimte om met trots hun vak verder te ontwikkelen. In 2018 gaat er 3,8 miljard euro naar de wijkverpleging. Dat is inclusief de medisch specialistische verpleging thuis zo’n 170 miljoen euro meer dan in 2017. En bijna 600 miljoen euro meer dan in 2015, het eerste jaar dat wijkverpleging onderdeel was van de Zorgverzekeringswet.

Om de wijkverpleegkundige zorg verder te verbeteren, gaan alle betrokken partijen aan de slag met de verdere ontwikkeling van het vak van wijkverpleegkundige en alle professionele standaarden die daarbij horen. Daarvoor is een ontwikkelagenda overeengekomen, als onderdeel van het bestuurlijk akkoord. Met onder andere ziekenhuizen en huisartsen worden vanuit de wijkverpleging afspraken gemaakt om er in de toekomst samen nog beter voor te zorgen dat zorg op de juiste plek kan worden geboden. Het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 is ondertekend door de wijkverplegingsorganisatie van zorgondernemers (ActiZ), Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van VWS.

Businesscase wijkverpleging is in 2017 niet rond te krijgen

Thuiszorgaanbieders lijden verlies op de wijkverpleging omdat het NZa-tarief persoonlijke verzorging 15,1 procent onder de kostprijs ligt. Uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat de aanbieders hierdoor 149 miljoen euro verlies hebben geleden.

Het is helaas geen verrassende conclusie. De huidige tarieven van de NZa zijn immers gebaseerd op een kostprijzenonderzoek uit 2000. De zorg aan huis is sindsdien intensiever geworden. Ouderen wonen steeds langer thuis en hebben daarom complexere problemen die om een hogere deskundigheid vragen. Grootste knelpunt zit bij het NZa-tarief voor persoonlijke verzorging. De kostprijs daarvoor bedraagt 53,01 euro, maar het NZa-tarief is 15,1 procent lager. Op elk uur persoonlijke verzorging maken thuiszorgaanbieders gemiddeld 6,94 euro verlies. Het is meer dan logisch en ook veel te laat dat de NZa de tarieven wijkverpleging ‘herijkt’ per 1 januari 2018.

Urenfabriek

Zorgverzekeraars zetten bij de zorginkoop wel erg veel in op doelmatige zorg. Ze kijken vooral naar het aantal uren per klant. Het is nog maar de vraag of dat de beste prikkel is. Het aantal uren per klant is de laatste jaren al flink gedaald doordat zorgaanbieders inzetten op zelfredzaamheid en beter kijken naar wat familie kan doen. Maar er zit een grens aan de inzet van mantelzorgers. Soms zijn er cliënten die nauwelijks een beroep kunnen doen op familie en buren.

Ontwikkeling wijkverpleging vragen om extra middelen

De cliëntengroep van de wijkverpleging bestaat voor een belangrijk deel uit kwetsbare ouderen. De groei van het aantal ouderen zet de komende jaren sterk door. De meeste ouderen, 6 van de 7, wonen thuis. Tot op hoge leeftijd wonen ze zelfstandig, vaak met enige ondersteuning door mantelzorg en in toenemende mate van technologische en digitale innovaties en voorzieningen. Wanneer dat niet meer volstaat, coördineert de wijkverpleging de noodzakelijke complexere en intensievere zorg. Deze ontwikkeling betekent een toegenomen druk op het takenpakket van de wijkverpleging, kwalitatief en kwantitatief.

Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen bieden aan de groeiende groep kwetsbare ouderen is het nodig dat er voldoende middelen voor de wijkverpleging beschikbaar komen zodat de juiste mix aan personeel kan worden ingezet. Dan draagt de wijkverpleging bij aan de kwaliteit van leven van de ouderen en ernstig zieke mensen die thuis verpleging nodig hebben.

Hoe wordt de wijkverpleging toekomstbestendig?

Belangrijk aanknopingspunt zit in de binding van de wijkverpleegkundige. Hoe wordt voorkomen dat de wijkverpleegkundige verzuipt? Die moet nu werkelijk alles doen: van collega’s coachen tot zorg indiceren én organiseren. Maar eigenlijk is niet de workload sec het probleem. Maar hoe de wijkverpleegkundige daarmee omgaat. Waar leg je de focus? Hoe betrek je collega’s en vereenvoudig je processen? De wijkverpleegkundige moet nu in een razend tempo nieuwe competenties ontwikkelen. Maar zodra ze de nieuwe manier van werken beheerst, wordt haar workload minder. Dan kan zij méér, met minder. Maar zover zijn we dus nog niet, dat vergt tijd en energie.

Schaken op 4 borden

Wat wij doen is met een 4-sporen-aanpak ‘versnellingen’ aanbrengen met specifieke rol- en organisatieontwikkeling. Want ook het team en het management moeten mee in het ‘omdenken’. Oftewel: wat de cliënt zelf nog kan, bepaalt de aanpak. Dat vraagt om grote aanpassingen: van nieuwe ICT- en classificatiesystemen tot de implementatie van zelfsturing. De verpleegkundige kan alleen het ‘omdenken’ in praktijk brengen, als de hele organisatie hierop gericht is.

Grote veranderingen brengen dus grote veranderdruk met zich mee. Alleen komt het stoom bij veel verpleegkundigen nu uit de oren. Het management moet dus alert zijn: ondersteunen, faciliteren en investeren in zowel competentie- als organisatieontwikkeling.

Wij schalen tegelijkertijd op de volgende 4 borden in de wijkverpleging:

  1. Faciliteer wijkverpleegkundigen. Geef ze een duidelijke rol en positie in sociale wijkteams.
  2. Versnel rol- en competentieontwikkeling.
  3. Besteed aandacht aan organisatieontwikkeling. Neem management en zorgprofessionals mee in het ‘omdenken’.
  4. Zorg voor instroom. Voorkom uitstroom niveau 5.

Bureau de Bont breidt team uit met ervaren manager wijkverpleging

Bent u op zoek naar een praktijkgerichte dienstverlener die de wijkverpleging van binnenuit kent en weet hoe het werkt in de wijkteams en aan de top van een grote organisatie?

Dan bent u bij Bureau de Bont aan het goede adres!

Ons team is per 1 oktober uitgebreid met Annemieke van Vessem. Annemieke is een enthousiaste en bevlogen manager uit de Wijkverpleging. Door haar sterke analytische vermogen en resultaatgerichte manier van werken is zij in staat om snel tot de kern van de zaak door te dringen. Op zoek naar een activerende en resultaatgerichte coach, consultant of trainer waarmee u uw doelstellingen in de wijkverpleging kunt realiseren? Neem dan contact op met Annemieke.

Bureau de Bont beschikt over veelzijdige management- en advieservaring in organisaties onder druk en in verandering. Onze mensen hebben een duidelijke en eigentijdse visie op organisatieontwikkeling en weten wat nodig is om de veranderkracht te mobiliseren en organisatiedoelen te behalen. Vanuit het hart van de organisatie. Resultaatgericht. Vanuit onze expertise maken wij graag het verschil. Voor en met u.

Graag zijn wij u van dienst!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oscar Schneider.

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant