Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Samen navigeren naar een duurzame bouwsector

Het Klimaatakkoord heeft één centraal doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland (in 2030 bijna de helft (49%) minder dan we in 1990 deden). Dit is een enorme verduurzamingsopgave waarin samenwerking tussen verschillende partijen, domeinen en vakgebieden essentieel is. De bewustwording van de uitdaging waar wij voor staan, is duidelijk aanwezig en steeds verder verspreid waarbij helder is dat de bouwsector hierin een belangrijke rol heeft. De manier waarop wij deze ambitie gaan halen, is echter minder duidelijk en concreet.

Vanuit de bouwsector wordt er vanuit verschillende verenigingen, organisaties en innovatieve platforms gewerkt om deze uitdagingen integraal op te pakken. Hierin staan het aanbieden van concrete aanpakken en oplossingen, die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord, centraal. Vanuit Bureau de Bont geloven we dat een integrale aanpak en samenwerking cruciaal zijn om invulling te geven aan deze maatschappelijke opgave. Vanuit de rol als programmamanager bij onder andere de Bouwcampus en Koninklijke NLingenieurs mogen wij een bijdrage leveren om te komen tot deze oplossingen.

Vanuit onze ervaring en de theorie komen wij tot de volgende drie pijlers die essentieel zijn in constructief programmamanagement om te komen tot oplossingen voor een duurzame bouwsector. Hiermee hopen wij een continue bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar wij als sector voor staan.

Vertaal de abstracte ambitie

Maak een heldere vertaling van abstracte ambities naar de concrete vraag voor de sector. De grote maatschappelijke opgaven in de sector zijn vaak vaag en daardoor lastig te definiëren. Het vertalen van een abstracte ambitie naar een behoefte van de sector is hierin zeer relevant. Wat betekent een ambitie voor bijvoorbeeld de rol van ingenieurs? Waar lopen zij tegenaan en wat zijn hun behoeftes hierin? Dit is de fase van verkennen en onderzoeken wat er nodig is om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote opgave. 

Samen navigeren

Het aangaan van de grote maatschappelijke uitdagingen vraagt om een samenwerking tussen verschillende partijen, domeinen en vakgebieden. De maatschappelijke uitdagingen vragen om een nieuwe manier van werken, waarbij mogelijk andere samenwerkingsvormen nodig zijn. Deze samenwerking is nodig om kennis te verbinden en ervaringen uit te wisselen. Partijen verbinden, die elkaar normaliter niet spreken, brengt nieuwe en innovatieve oplossingen.

Zet de route uit

Als bovenstaande stappen genomen zijn, is het essentieel helderheid te scheppen in wat de vervolgstappen zijn. Een middel dat hierbij kan helpen, is het maken van een roadmap of stappenplan: de gezamenlijke route om te komen tot het beoogde doel. Door gezamenlijk met de diverse partijen een roadmap op te stellen, is het mogelijk abstracte ambities uit te zetten in concrete acties. Uiteraard met als doel om als sector bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen, zodat partijen gezamenlijk stappen zetten om oplossingen te bieden voor de maatschappelijke uitdagingen.

Bureau de Bont ondersteunt (branche)organisaties bij het invulling geven aan de maatschappelijke doelstellingen. Ook vanuit onze eigen ambitie om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen door het aanjagen van vernieuwing, partijen te verbinden en gezamenlijk stappen te zetten naar een duurzame toekomst.

Samantha Wicht

Samantha Wicht

Organisatieontwikkelaar

Jetze Visser

Jetze Visser